Regulamin

REGULAMIN Kokiri Gabinet Masażu i Terapii Naturalnych

 1. Kokiri gabinet masażu i terapii naturalnych zwany dalej "Gabinet Kokiri" ze stroną internetową www.kokirimasazbialystok.pl oraz siedzibą w Białymstoku ul. 42 Pułku Piechoty 41.
 2. Godziny otwarcia Instytutu: od poniedziałku do piątku: 17:00 - 20:00, sobota: 8:00 - 14:00. W dni świąteczne ustawowo wolne od pracy Gabinet Kokiri jest nieczynny.
 3. Gabinet Kokiri oferuje kompleksowy pakiet usług kosmetycznych, fachowe porady i konsultacje kosmetyczne, możliwość zakupu kosmetyków detalicznych, bonów prezentowych, pakietów zabiegowych i wielu innych usług.
 4. Klient przed wykonaniem zabiegu w trakcie konsultacji ma obowiązek poinformować pracownika Gabinetu Kokiri o wszelkich chorobach, alergiach, przyjmowanych lekach, suplementach diety, ciąży, połogu wstawionych protezach, zastawkach, rozruszniku serca, wykonanych zabiegach w domu lub w innym salonie oraz pozostałych przeciwwskazaniach do zabiegu.
  Klient ma obowiązek do stosowania się do zaleceń po zabiegu zgodnie z instrukcją przekazaną podczas zabiegu. Gabinet Kokiri nie bierze odpowiedzialności za powikłania po zabiegu, brak efektów zabiegu w przypadku nie stosowania się do zaleceń po zabiegu oraz pielęgnacji domowej.
 5. Wszelkie reklamacje dotyczące zabiegu są rozpatrywane w ciągu 48h od wykonania zabiegu. Do rozpatrzenia reklamacji konieczna jest osobista konsultacja z odpowiednim terapeutą w salonie w ciągu 72h od wykonania zabiegu. Dalsze postępowanie reklamacyjne podlega przepisom kodeksu cywilnego.
 6. Zakup usługi w Gabinecie Kokiri jest równoznaczny ze złożeniem przez Klienta oświadczenia, iż nie ma żadnych przeciwwskazań zdrowotnych do korzystania z usług oferowanych przez Gabinet Kokiri oraz że zapoznał się z niniejszym regulaminem i akceptuje jego warunki. Za ewentualne konsekwencje powikłań po zabiegu w wyniku niepoinformowania o zaistniałych przeciwwskazaniach lub niezastosowania się do zaleceń po zabiegu całkowitą odpowiedzialność będzie ponosił Klient, co za tym idzie zrzeka się wszelkich roszczeń wobec Gabinetu Kokiri.
 7. Ceny zawarte w cenniku na stronie internetowej nie są ofertą handlową, mogą ulec zmianie, w zależności od ilości zużytego materiału oraz indywidualnie dopasowanej oferty dla Klienta.
 8. W przypadku zmiany cen Klient będzie informowany o tym przed zabiegiem. Nowy cennik obowiązuje od dnia publikacji informacji o zmianie cen na stroniewww.kokirimasazbialystok.pl
 9. Serie zabiegowe oraz zabiegi na ciało/twarz wykupione w Gabinecie Kokiri ważne są przez okres 6 miesiący od daty zakupu.
 10. Nasze promocje i rabaty nie łączą się ze sobą oraz z voucherami, bonami zniżkowymi i bonami prezentowymi.
 11. Nie przyjmujemy zwrotów zakupionych w Instytucie usług lub kosmetyków.
 12. Za przedmioty pozostawione bez opieki na terenie gabinetu, Gabinet Kokiri nie ponosi odpowiedzialności.
 13. Za usługi świadczone w Gabinet Kokiri płatności można dokonać gotówką, , voucherami, bonami lub przelewem na wskazane konto. W przypadku płatności przelewem środki na koncie muszą zostać zaksięgowane najpóźniej 2 dni przed umówionym zabiegiem.
 14. W przypadku gdy Klient rezerwuje zabiegi dla 2 i więcej osób lub zabiegi których czas trwania przekracza 2 godziny Gabinet Kokiri pobiera zadatek w wysokości min 50% wartości zarezerwowanych zabiegów. Zadatek przepada w przypadku nie zrealizowania zamówionej usługi w terminie.
  Płatności można dokonać gotówką lub przelewem na wskazane konto. W przypadku płatności przelewem środki na koncie muszą zostać zaksięgowane najpóźniej na 2 dni przed umówionym zabiegiem.
 15. Klient który dokonuje rezerwacji na wybrany zabieg w Gabinet Kokiri, otrzymuje sms z przypomnieniem i prośbą o potwierdzenie wizyty. Brak potwierdzenia jest równoznaczny z rezygnacją, w takim przypadku wizyta zostaje anulowana.
 16. Klient który posiada voucher, bon lub zaproszenie, którym opłacony zostanie zabieg winien okazać go przed rozpoczęciem zabiegu.
 17. Klient dysponujący opłaconym wcześniej karnetem, bonem prezentowym lub voucherem, może jednokrotnie opuścić umówiony zabieg, konieczne jest jednak odwołanie wizyty z zachowaniem min. 48 godzin. Jeżeli 48-godzinne wyprzedzenie nie zostanie zachowane Gabinet Kokiri ma prawo traktować usługę jako zrealizowaną. W przypadku kiedy Klient dysponujący opłaconym wcześniej karnetem, bonem prezentowym lub voucherem powtórnie nie przyjdzie na umówioną wizytę, Gabinet Kokiri traktuje to jako usługę zrealizowaną, kwota zgodnie z rodzajem usługi zostanie potrącona z karnetu, bonu lub vouchera. Z bonu potrącana jest wartość umówionej wizyty, czyli w przypadku bonu na konkretny zabieg bon przepada, a w przypadku rezerwacji zabiegu w ramach bonu kwotowego, z bonu potrącana jest wartość umówionego zabiegu (jeśli jest to usługa "Konsultacja z zabiegiem", z bonu potrącane jest 150zł)
 18. W przypadku, gdy Klient 2-krotnie nie stawi się na umówioną wizytę, przy umawianiu kolejnej wizyty pracownik ma prawo poprosić o dokonanie wpłaty zadatku, który przepada z chwilą niestawienia się w umówionym terminie. Przedpłaty można dokonać gotówką, kartą lub przelewem na konto. Kwota musi zostać zaksięgowana na koncie najpóźniej na 2 dni przed terminem zabiegu.
 19. Wszystkie osoby znajdujące się na terenie Gabinet Kokiri są zobowiązane przestrzegać niniejszego regulaminu i stosować się do zaleceń pracowników

Białystok, 01.10.2022r.

Regulamin

REGULAMIN NABYWANIA I REALIZACJI BONÓW UPOMINKOWYCH:

 1. Definicje: bon upominkowy, zwany dalej Bonem bon na określony zabieg/pakiet zabiegów/określoną kwotę nabywany przez Klienta gabinetu, zwanego dalej Zamawiającym, dla osoby trzeciej, zwanej dalej Obdarowaną. Gabinet placówka Kokiri, w której nabywany i realizowany jest Bon.
 2. Bony upoważniają do skorzystania z usług/zakupu produktów zgodnie z obowiązującym cennikiem.
 3. Obdarowany zobowiązany jest do wcześniejszej rezerwacji dogodnego terminu wizyty z podaniem numeru Bonu (znajduje się w dolnej części Bonu) pod numerem telefonu Gabinetu, bądź osobiście w Gabinecie.
 4. Bon należy okazać przed skorzystaniem z zabiegu.
 5. Bon ważny jest przez 6 miesiący od momentu jego nabycia. Na prośbę Zamawiającego ważność może być przedłużona (opcja dostępna wyłącznie podczas składania zamówienia, nie obowiązuje po odbiorze lub wysyłce Bonu).
 6. Bony nie podlegają zwrotowi, ani wymianie na gotówkę.
 7. W przypadku, gdy wartość usługi i/lub nabywanych preparatów jest niższa niż wartość Bonu, Gabinet nie jest zobowiązany do zwrotu różnicy wartości.
 8. W przypadku, gdy wartość usługi i/lub nabywanych preparatów przekroczy wartość Bonu, Obdarowany dopłaca różnicę.
 9. Jeżeli Bon obejmuje zabiegi, które z powodu istnienia przeciwwskazań nie mogą zostać wykonane u Obdarowanego, istnieje możliwość ich zamiany na inne o tej samej lub podobnej wartości.
 10. Bony nie łączą się z promocjami i rabatami dostępnymi w Gabinecie.
 11. Bon może zostać zrealizowany podczas kilku wizyt w Gabinecie.
 12. Bon może zostać zrealizowany wyłącznie w Gabinecie, w którym został nabyty.
 13. Bon może być wykorzystany do zapłaty za preparaty i/lub usługi tylko i wyłącznie w okresie jego ważności.
 14. W przypadku nie odwołania lub nie przełożenia zarezerwowanej wizyty minimum 48 godzin przed zaplanowanym terminem, z Bonu potrącana jest wartość umówionej wizyty, czyli w przypadku Bonu na konkretny zabieg Bon przepada, a w przypadku rezerwacji zabiegu w ramach bonu kwotowego, z Bonu potrącana jest wartość umówionego zabiegu (jeśli jest to usługa "Konsultacja z zabiegiem", z bonu potrącane jest 150zł). Nie stawienie się Obdarowanego na umówioną wizytę lub jego spóźnienie się dłuższe niż 15 min. powoduje utratę uprawnień do realizacji Bonu, bez prawa żądania zwrotu uiszczonej opłaty.
 15. Sposób pakowania Bonu oraz zawarte w nim dodatki (gratisy) zależą od wartości Bonu.
 16. W przypadku sytuacji nie ujętych w niniejszym Regulaminie decyzje podejmuje manager Gabinetu.
 17. Niniejszy Regulamin stanowi integralną część zakupu Bonów. Zamawiający oświadcza, iż zapoznał się z jego treścią akceptują go w całości.
 18. Ochrona danych osobowych:

 • Ochrona danych osobowych:Kupujący dokonując Zamówienia, zakupu i rejestracji w Sklepie wyraża zgodę na gromadzenie i przetwarzanie przez Sprzedawcę danych osobowych podanych w formularzu zamówień w rozumieniu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchwalenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) tzw. "RODO". Dane osobowe są wykorzystywane wyłącznie w celu zawarcia, realizacji lub rozwiązania umowy sprzedaży Bonów i realizacji Usług.
 • Administrator przetwarza dane osobowe w celu realizacji umowy (zakup Bonu).
 • Administratorem danych osobowych jest Gabinet - sprzedawca, którego dane znajdują się w zakładce "kontakt" niniejszej strony internetowej.
 • Odbiorcami danych osobowych będą: podmioty zewnętrzne dostarczające i wspierające systemy teleinformatyczne Administratora, świadczące usługi związane z bieżącą działalnością Administratora, w tym w celu umawiania wizyt na mocy stosownych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych oraz przy zapewnieniu stosowania przez ww. podmioty adekwatnych środków technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę danych.
 • Każdej osobie, której dane są przetwarzane, w zakresie wynikającym z przepisów prawa, przysługuje prawo dostępu do swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
 • Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie niezbędnych danych osobowych i adresowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy.